Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Với sứ mệnh “Cống hiến hết mình để mang đến sự thịnh vượng cho khách hàng, cộng đồng và xã hội” cùng tầm nhìn mục tiêu “Trở thành một trong những Tổng Công ty lớn của Việt Nam”, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã và sẽ luôn xem “con người” là trọng tâm, là vốn quý giá nhất cho sự phát triển.

Giai đoạn 2022 – 2027, với định hướng “Ưu tiên phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả” ở các lĩnh vực hoạt động chính ở Công ty Mẹ và các Công ty thành viên; Ưu tiên đầu tư vào các dự án gắn với các lĩnh vực, ngành nghề chính của Tổng Công ty; Luôn đặt lợi ích cổ đông gắn liền với quá trình đầu tư mở rộng quy mô phát triển; Đảm bảo đời sống người lao động, quan tâm nhiều hơn đến đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Tổng Công ty tiếp tục thúc đẩy những chuyển biến trong nhận thức, tư duy, trong cung cách quản trị, điều hành để tạo ra “nội lực” mạnh mẽ cho những bước đột phá.

Hằng năm, song song với việc chọn lựa lực lượng kế thừa, Tổng Công ty tiếp tục sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, nhân viên kết hợp với việc đào tạo lại, huấn luyện kỹ năng và bồi dưỡng nâng cao để việc phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác. Đồng thời, công tác đánh giá cũng được thực hiện định kỳ căn cứ vào kết quả công việc, năng lực triển khai, đạo đức nghề nghiệp.

Tổng Công ty đều có kế hoạch đào tạo dành cho đội ngũ cán bộ nhân viên với các chương trình đa dạng cả về kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho công việc. Đồng thời, xây dựng và phổ biến, đưa Văn hóa Tín Nghĩa gắn liền vào từng hoạt động; duy trì và phát triển nguồn nhân lực trên nền tảng của các giá trị cốt lõi “Trách nhiệm – Sáng tạo – Đoàn kết – Uy tín – Tầm nhìn – Cầu tiến”.